Download en stuur ons uw toestemming

Privacy-Informatienota
voor de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van het wetgevingsdecreet 196/2003 met de Code voor de bescherming van persoonsgegevens, later gewijzigd en aangevuld door het wetgevingsbesluit 101/2018 tot uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeert Caravantours Soc. Coop., in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke en gevoelige gegevens die zijn verkregen in het kader van de aangegane zakelijke relaties, dat de verwerking van de persoonlijke en gevoelige gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving, volgens de beginselen van de correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en rechten.

Caravantours Soc. Coop. verstrekt ook de volgende informatie met betrekking tot de bovengenoemde verwerkingen:

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, GEGEVENSVERWERKER EN GEMACHTIGDEN
De verwerkingsverantwoordelijke is Caravantours Soc. Coop. Via B. Parmense 19 47923 Rimini (RN) Italië (maatschappelijke zetel en operationeel hoofdkantoor). De bijgewerkte lijst van de verantwoordelijken en de gemachtigden voor de gegevensverwerking bevindt zich op het hoofdkantoor van het bedrijf.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde persoonsgegevens hebben betrekking op:
- identificatiegegevens (voornaam en achternaam, adressen van woonplaats en domicilie, telefoon, fax, e-mail);
- gegevens met betrekking tot economische en commerciële activiteiten (bestellingen, solvabiliteit, bankgegevens, boekhoudkundige gegevens, fiscaal identificatienummer en fiscale gegevens).

VERZAMELDE GEVOELIGE GEGEVENS
De verzamelde gevoelige gegevens hebben, waar van toepassing, betrekking op:
- gezondheidstoestand in verband met een ongeval dat gedekt wordt door een met de ondergetekende gesloten verzekeringspolis.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:
1. de uitvoering van de met u aangegane contracten en de bijbehorende verplichtingen
2. de naleving van wettelijke verplichtingen in verband met de contractuele relatie
3. organisatorisch en commercieel beheer van het contract
4. bescherming van contractuele rechten
5. interne statistische analyse
6. marketingactiviteiten door middel van de verzending van promotie- en reclamemateriaal over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met deze die onder de bestaande zakelijke relatie vallen
7. informatie over de solvabiliteit

AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING
De verstrekking van gegevens en de verwerking ervan zijn vereist met betrekking tot de doeleinden nr. 1, 2, 4 met betrekking tot contractuele en wettelijke verplichtingen; de bepaling wordt ook als verplicht beschouwd met betrekking tot doeleinde 3 dat betrekking heeft op de uitvoering van alle activiteiten van de opsteller die noodzakelijk en functioneel zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen; daaruit volgt dat elke weigering om gegevens te verstrekken voor deze doeleinden kan bepalen of de opsteller de contractuele relatie en de wettelijke verplichtingen niet kan voortzetten. De verstrekking van gegevens en de daarmee verband houdende verwerking moet in andere situaties als facultatief worden beschouwd.

VERWERKINGSWIJZE
De gegevens worden verwerkt in papieren, geautomatiseerde en telematische vorm en opgenomen in de relevante databases (klanten, leveranciers, administratie) die toegankelijk zijn voor, en vervolgens bekend worden bij, de medewerkers van de verkoop-, productie-, administratie- en informatietechnologieafdelingen die door de opsteller uitdrukkelijk zijn aangewezen als gemachtigd voor de verwerking van persoonsgegevens en die handelingen van raadpleging, gebruik, verwerking, vergelijking en elke andere passende handeling kunnen uitvoeren, waaronder geautomatiseerde handelingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet om onder andere de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens alsook de juistheid, actualisering en relevantie van de gegevens met betrekking tot de vermelde doeleinden te waarborgen.

REIKWIJDTE VAN DE MEDEDELING EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS
Met betrekking tot de onder de punten 1, 2, 3, 4 en 6 genoemde doeleinden mogen de gegevens worden meegedeeld aan de hieronder genoemde personen of categorieën van personen:
- Transportbedrijven en expediteurs voor aspecten met betrekking tot de verzending van reclamemateriaal
- Bancaire instellingen voor het beheer van invorderingen en betalingen
- Financiële administraties en andere bedrijven of overheidsinstellingen ter naleving van wettelijke verplichtingen
- Ondernemingen en advocatenkantoren voor de bescherming van contractuele rechten.
- Reis- en ongevallenverzekeraars
Voor de doeleinden 5 en 7 is er geen voorziening voor de mededeling van gegevens, behalve voor de bekendmaking van statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm.

BEWARINGSTERMIJN
De gegevens worden verwerkt voor de tijd die nodig is om de door de betrokkene gevraagde dienst te verrichten of voor de in dit document beschreven doeleinden.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
Met betrekking tot de genoemde verwerkingen kunnen de rechten uit hoofde van wetgevingsdecreet 196/2003 worden uitgeoefend (binnen de grenzen en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de vroegere van bovengenoemd wetgevingsdecreet), en latere wijzigingen van en aanvullingen op wetgevingsdecreet 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie met betrekking tot de verwerking en mededeling van persoonsgegevens die direct of op een andere manier verkregen zijn, kan worden opgevraagd bij het bedrijf.

UITOEFENINGSWIJZE VAN DE RECHTEN
De betrokkene kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door het volgende te sturen:
- een aangetekende brief met bericht van ontvangst gericht aan Caravantours Soc. Coop. Via B. Parmense 19 47923 Rimini (RN) Italië;
- een e-mail naar [email protected].
Deze informatienota sluit uiteraard niet uit dat op het moment van de gegevensverzameling ook mondeling aan de betrokkenen meer informatie kan worden verstrekt.

Lees meer

Prijzen groepsreizen Italië online

...voor volwassenen en schoolreizen/jongerengroepen

Openingsure...

Tarieven toeristenbetaling...