Algemene contractvoorwaarden van Caravantours Soc. Coop.

Caravantours Soc. Coop., waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Rimini, via Parmense 19, P.I.00368500401, in zijn hoedanigheid van touroperator, organiseert en verkoopt toeristische pakketten en individuele diensten onder de hierna beschreven voorwaarden.

De verkoop van toeristische pakketten wordt geregeld door het Toeristisch Wetboek (art. 32-51-novies), zoals gewijzigd bij Wetsdecreet nr. 62 van 21.05.2018 tot uitvoering van de EU-richtlijn 2015/2302 en de daaropvolgende wijzigingen en door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake vervoer en mandaat, voor zover van toepassing.
De organisator en de tussenpersoon van het toeristisch pakket, waar de reiziger zich tot wendt, moeten gemachtigd zijn om hun respectieve activiteiten uit te voeren op grond van de geldende wetgeving, met inbegrip van de regionale of gemeentelijke wetgeving, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden. De organisator en de tussenpersoon informeren derden v��r het afsluiten van het contract over de details van de verzekeringspolis ter dekking van de risico�s die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid in het kader van de beroepsuitoefening, alsook van de andere facultatieve of verplichte verzekeringspolissen om de reizigers te beschermen tegen gebeurtenissen die hun vakantie kunnen be�nvloeden, zoals de annulering van hun reis, of dekking van de medische kosten, voortijdige terugkeer, verlies of beschadiging van bagage, alsook de modaliteiten van de waarborg tegen de risico�s van insolvabiliteit of faillissement van de organisator en de tussenpersoon, elk voor hun eigen verantwoordelijkheid, met het oog op de terugbetaling van de gestorte bedragen of de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek indien het toeristisch pakket de vervoersdienst omvat. Overeenkomstig artikel 18, lid VI, van het Toeristisch Wetboek, is het gebruik in de handels- of bedrijfsnaam van de woorden �reisbureau�, �toerismebureau�, �touroperator�, �reisbemiddelaar� of andere woorden en zinnen, ook in een vreemde taal, van soortgelijke aard, enkel toegestaan aan de in het eerste lid bedoelde vergunninghoudende ondernemingen.
Onder het verkoopcontract van het toeristische pakket wordt verstaan:
a) handelaar: elke openbare of particuliere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteiten inzake georganiseerde toerismecontracten optreedt, ook via een andere persoon die in zijn naam of namens hem optreedt als organisator, verkoper, handelaar in bijbehorende toeristische diensten of verlener van toeristische diensten, overeenkomstig de bepalingen van het Toeristisch Wetboek;
b) organisator: een handelaar die pakketten combineert en verkoopt of te koop aanbiedt, hetzij rechtstreeks, hetzij via of samen met een andere handelaar, of een handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar doorgeeft;
c) verkoper: een handelaar, anders dan de organisator, die gecombineerde pakketten van een organisator verkoopt of te koop aanbiedt;
d) reiziger: elke persoon die een contract wenst te sluiten of een contract sluit, of die op grond van een contract gemachtigd is om te reizen, overeenkomstig de bepalingen van de wet inzake contracten voor georganiseerd toerisme;
e) vestiging: een vestiging zoals gedefinieerd in artikel 8, letter e), van wetsdecreet nr. 59 van 26 maart 2010;
f) duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat reizigers of handelaren in staat stelt persoonlijk aan hen gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd, en dat een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
g) onvermijdbare en buitengewone omstandigheden: situaties waarover de partij die zich op de situatie beroept geen controle heeft en waarvan de gevolgen zelfs door het treffen van alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet hadden kunnen worden voorkomen;
h) non-conformiteit: niet-naleving van de toeristische diensten die deel uitmaken van een pakket;
i) verkooppunt: elke roerende of onroerende ruimte die bestemd is voor de detailhandel of een website voor de detailhandel, of een soortgelijk middel voor onlineverkoop, zelfs indien websites van detailhandelaren of middelen voor onlineverkoop aan reizigers als één enkel middel worden aangeboden, met inbegrip van telefoondiensten;
l) repatriëring: de terugkeer van de reiziger naar zijn plaats van vertrek of een andere door de contracterende partijen overeengekomen plaats;
m) wanneer in het contract de term “reiziger” wordt gebruikt, kan deze ook worden gebruikt ter aanduiding van de “contracterende partij”, zelfs als de persoon niet de feitelijke gebruiker van de reis is, of de persoon die, mede namens en voor rekening van derden, de verplichtingen op zich neemt die inherent zijn aan en voortvloeien uit de ondertekening van het contract.
Een toeristisch pakket is een combinatie van ten minste twee verschillende soorten toeristische diensten, zoals: 1. personenvervoer; 2. accommodatie die geen integrerend deel uitmaakt van het passagiersvervoer en niet bedoeld is voor residentiële doeleinden of voor taalcursussen voor de lange termijn; 3. verhuur van auto’s, andere voertuigen of motorvoertuigen en waarvoor een rijbewijs van categorie A vereist is; 4. elke andere toeristische dienst die geen integrerend deel uitmaakt van één onder 1), 2) of 3) vallende toeristische dienst en die geen financiële dienst of verzekeringsdienst is, bestemd voor dezelfde reis of vakantie, mits ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
1) deze diensten worden gecombineerd door een enkele handelaar, zelfs op verzoek van de reiziger of overeenkomstig zijn keuze, voordat een enkel contract voor alle diensten wordt gesloten;
2) deze diensten, zelfs als ze worden afgesloten met afzonderlijke contracten met individuele leveranciers, zijn:
2.1) gekocht bij één verkooppunt en geselecteerd voordat de reiziger met de betaling instemt;
2.2) aangeboden, verkocht of gefactureerd tegen een forfaitaire prijs of een globale prijs;
2.3) geadverteerd of verkocht onder de benaming “pakket” of een soortgelijke benaming;
2.4) gecombineerd na de sluiting van een contract waarbij de handelaar de reiziger de keuze biedt tussen een selectie van verschillende soorten toeristische diensten of gekocht bij verschillende handelaren.
Contracten die betrekking hebben op het aanbieden van uitsluitend de vervoerdienst, alleen de accommodatiedienst of elke andere afzonderlijke toeristische dienst, en die niet kunnen worden geconfigureerd als een geval van onderhandelde reisorganisatie of toeristisch pakket, genieten niet de bescherming ten gunste van de reizigers geboden door Wetsdecreet 62/2018 (dat EU-richtlijn 2015/2302 heeft overgenomen).
In plaats daarvan zijn de andere algemene verkoopvoorwaarden die hier worden vermeld van toepassing zonder, in ieder geval, het geval van een toeristisch pakket te configureren.
Dit zijn geen toeristiche pakketten, de combinaties van toeristische diensten voorzien in artikel 33, alinea 2 van het wetsdecreet 62/2018 worden derhalve als ��n enkele toeristische dienst beschouwd.�
De reserveringen worden geaccepteerd zolang vrije plaatsen beschikbaar zijn. Deze worden pas geldig indien na bevestiging onmiddellijk een voorschot van 25% van het totaalbedrag wordt betaald. Het saldo dient ten laatste 20 dagen voor aankomst van de groep te worden voldaan. Het niet betalen van bovenvermelde bedragen op de vastgestelde data bepaalt de ontbindingsclausule van zijde van Caravantours en opheffing van ieder recht.
In geval van annulering van het reiscontract zal Caravantours, naast de onkosten, volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- 30% van het totaalbedrag voor annulering tot 40 dagen voor begin van de geboekte diensten;
- 50% van het totaalbedrag voor annulering tot 30 dagen voor begin van de geboekte diensten;
- 75% van het totaalbedrag voor annulering tot 16 dagen voor begin van de geboekte diensten;
- geen terugbetaling na deze laatste termijn.
In het algemeen vallen de annuleringskosten van bevestigde groepen binnen de bovenvermelde voorwaarden. Het is echter mogelijk dat annuleringen van bevestigde diensten (hotels, restaurants, gidsen, etc.) aan andere contractuele voorwaarden onderhevig zijn in samenhang met evenementen, manifestaties, beurzen en feestdagen in bepaalde steden of regio.
In het hierboven genoemde boetepercentage zijn de reizen niet inbegrepen waarbij een vlucht wordt gereserveerd. In deze gevallen zijn de voorwaarden met betrekking tot annuleringsboetes gedereguleerd en veel restrictiever en worden ze van tevoren aangegeven bij de prijsopgave van het reispakket.
Caravantours is verantwoordelijk voor het meedelen van de omvang van dergelijke boetes op het moment van het aanbod.
In geval van onderbreking van het verblijf zal er geen terugbetaling plaatsvinden, tenzij de groep in staat is om een specifieke verklaring van de hoteldirectie of andere leverancier van de geboekte diensten te tonen van instemming met de terugbetaling voor de niet-gebruikte diensten. Deze procedure wordt uitdrukkelijk gevraagd en het organiserende agentschap zal alleen het op deze manier geautoriseerde bedrag terugbetalen, minus de eventuele onkosten van het agentschap.
Het aantal deelnemers moet zo nauwkeurig mogelijk worden meegedeeld. Aanzienlijke verminderingen van het aantal deelnemers kunnen leiden tot tarief- en prestatieaanpassingen. Bovendien kan het ontbreken van deelnemers bij aankomst in vergelijking met de laatst ingediende kamerlijst leiden tot de toepassing van de “no show”-boete (tot 100%).
In de onderstaande gevallen heeft de reiziger het recht van het verdrag terug te treden zonder betaling van annuleringskosten:
– verhoging van de pakketprijs met meer dan 8%;
– in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (art. 3 c. g) die zich voordoen op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan en die een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van het pakket of op het vervoer van passagiers naar hun bestemming, heeft de reiziger het recht om zich terug te trekken uit het contract, vóór de aanvang van het pakket, zonder betaling van enige herroepingskosten en volledige terugbetaling van de betalingen die voor het pakket zijn gedaan, maar hij heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding;
– belangrijke wijzigingen van één of meer elementen van het contract die objectief kunnen worden geconfigureerd als fundamenteel voor de verwezenlijking van het toeristisch pakket in zijn geheel en die door de organisator worden beschouwd en voorgesteld na het sluiten van het contract zelf maar vóór het vertrek en die door de reiziger niet worden aanvaard.
Er wordt op gewezen dat de contracterende partij in dit geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van het nieuwe voorstel een schriftelijke bevestiging of annulering dient te sturen. In geval van terugtreding heeft de contracterende partij recht op de terugbetaling van de reeds betaalde som, of als alternatief het gebruik van een ander toeristisch pakket aan dezelfde prijs.
Caravantours Soc. Coop. kan zich terugtrekken uit het contract voor het toeristisch pakket en de reiziger de volledige terugbetaling van de betalingen voor het pakket aanbieden, maar is niet verplicht een aanvullende schadevergoeding te betalen als:
– het aantal ingeschreven personen voor de pakketreis kleiner is dan het in het contract bepaalde minimum aantal en de organisator de reiziger binnen de in het contract bepaalde termijn, en in elk geval niet later dan twintig dagen voor de aanvang van het pakket in het geval van reizen van meer dan zes dagen, zeven dagen voor de aanvang van het pakket voor reizen van twee tot zes dagen, achtenveertig uur voor de aanvang van het pakket voor reizen van minder dan twee dagen, op de hoogte brengt van zijn opzegging van het contract;
– Caravantours Soc. Coop. het contract niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er onverwijld en vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt beëindigd.
In bovenstaande gevallen worden de functioneel gerelateerde contracten met derden beëindigd.
Caravantours behoudt zich het recht voor hotel en/of verblijfplaats te vervangen door andere met gelijkwaardige karakteristieken. Overeenkomstig Artikel 7 van deze algemene voorwaarden, moet de contracterende partij binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de voorgestelde verandering schriftelijk zijn keuze aan Caravantours meedelen (om de voorgestelde verandering te accepteren of van het contract terug te treden). In de onderstaande gevallen kan zonder annuleringkosten van het contract worden teruggetreden : Indien men een voorstel tot wijziging niet accepteert kan men zonder annuleringkosten van het contract terugtreden en heeft men recht op hetgeen art. 40 van Cod. Tur. (italiaanse code voor toerisme) voorschrijft.
Elke tekortkoming in de uitvoering van het contract moet door de reiziger tijdens de reis worden gemeld door middel van een tijdige indiening van een klacht, opdat de organisator, zijn plaatselijke vertegenwoordiger of de reisleider de gegrondheid van de beweringen van de reiziger kan verifiëren.
De reiziger dient eveneens - op straffe van verval - een klacht in te dienen door middel van een aangetekende brief aan de organisator of door middel van een gecertificeerde e-mail aan [email protected] met ontvangstbewijs, niet later dan tien werkdagen na de datum van terugkeer naar de plaats van vertrek. Aangezien de catalogus geruime tijd voor de feitelijke levering van de diensten wordt opgemaakt, kan Caravantours op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien er tussentijds wijzigingen in de beschrijving worden aangebracht met betrekking tot de nevendiensten. Er wordt ook op gewezen dat sport- en recreatievoorzieningen zoals zwembaden, discotheken, supermarkten, amusementsprogramma’s, miniclubs, sportcursussen en dergelijke niet open kunnen zijn als de weersomstandigheden of het geringe aantal gasten de werking ervan niet rechtvaardigen en dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling voor dergelijke niet-werking.
Naast de verplichting tot tijdige kennisgeving van het gebrek aan overeenstemming, zoals bepaald in artikel 11, lid 2, moeten reizigers aan de volgende verplichtingen voldoen:
1. voor de regels met betrekking tot de uitzetting van minderjarigen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de website van de nationale politie. Minderjarigen moeten echter in het bezit zijn van een persoonlijk document dat geldig is voor reizen naar het buitenland of van een paspoort of, voor EU-landen, van een identiteitskaart die geldig is voor expatriëring. (Voor italiaanse kinderen jonger dan 14 jaar die het land verlaten en voor kinderen waarvoor een toelating van de gerechtelijke autoriteiten nodig is, gelden de bepalingen die vermeld staan op de website van de nationale politie http://www.poliziadistato.it/articolo/191.)
2. vreemdelingen moeten de overeenkomstige informatie via hun diplomatieke vertegenwoordiging in Italië en/of hun respectieve officiële informatiekanalen van de regering verkrijgen. In ieder geval dienen de reizigers voor vertrek bij de bevoegde autoriteiten (voor Italiaanse burgers, de plaatselijke politie of het ministerie van Buitenlandse Zaken via de website www.viaggiaresicuri.it of het telefoonnummer 06.491115) na te gaan of hun gegevens zijn bijgewerkt voordat zij op reis gaan. Bij gebreke van een dergelijke verificatie kan de tussenpersoon of de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gemiste vertrek van een of meer reizigers.
3. de reizigers moeten in ieder geval de tussenpersoon en de organisator op het moment van de boekingsaanvraag van het toeristisch pakket of de toeristische dienst op de hoogte stellen van hun nationaliteit en moeten zich bij hun vertrek er zeker van vergewissen dat ze een vaccinatiebewijs, een individueel paspoort en enig ander geldig document voor alle betrokken landen, alsmede een eventueel vereist verblijfs- en doorreisvisum en eventueel vereiste gezondheidscertificaten hebben.
4. voor de beoordeling van de sociaal-politieke, gezondheids- en alle andere nuttige informatie met betrekking tot de landen van bestemming en derhalve de objectieve bruikbaarheid van de gekochte of aan te schaffen diensten, is het bovendien de verantwoordelijkheid van de reiziger om de officiële informatie van algemene aard van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te verkrijgen die te raadplegen is op de institutionele website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken www.viaggiaresicuri.it.
Bovenstaande informatie is niet opgenomen in de catalogi van de touroperators - online of op papier - omdat ze beschrijvende informatie van algemene aard bevatten zoals bedoeld in artikel 34 van het Toeristisch Wetboek en geen informatie die van tijd tot tijd verandert. Daarom moet deze informatie door de reizigers worden ingewonnen.
5. indien op de boekingsdatum van de gekozen bestemming via de institutionele informatiekanalen om veiligheidsredenen een “waarschuwing” wordt gegeven, kan de reiziger die later van de herroeping gebruik maakt zich niet beroepen, met het oog op de vrijstelling van de vermindering van de terugbetaling voor de uitgevoerde herroeping, op de beëindiging van de contractuele oorzaak in verband met de veiligheidsvoorwaarden van het land.
6. de reizigers moeten zich tevens houden aan de normale voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsregels en aan de specifieke regels die van kracht zijn in de landen van bestemming van de reis, aan alle informatie die hem door de organisator wordt verstrekt, alsook aan de administratieve en wettelijke bepalingen met betrekking tot het toeristisch pakket. Reizigers zullen aansprakelijk zijn voor alle schade die de organisator en/of tussenpersoon zou kunnen lijden als gevolg van het niet naleven van de hierboven vermelde verplichtingen, met inbegrip van de kosten die vereist zijn voor hun repatriëring.
7. de reiziger is verplicht aan de organisator alle documenten, inlichtingen en elementen in zijn bezit te verstrekken die nuttig zijn voor de uitoefening van zijn subrogatierecht van laatstgenoemde tegenover derden die aansprakelijk zijn voor de schade en is jegens de organisator aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het subrogatierecht.
8. de reiziger zal de organisator, op het ogenblik van de voorgestelde aankoop van een toeristisch pakket en dus vóór de verzending van de bevestiging van de boeking van de diensten door de organisator, eveneens schriftelijk in kennis stellen van de bijzondere persoonlijke aanvragen die het voorwerp kunnen uitmaken van specifieke overeenkomsten over de modaliteiten van de reis, op voorwaarde dat het mogelijk is een specifieke overeenkomst tussen de reiziger en de organisator te implementeren en in elk geval het voorwerp uitmaakt van een specifieke overeenkomst tussen de reiziger en de organisator.
De reiziger is steeds verplicht om de verkoper en de organisator op de hoogte te brengen van eventuele bijzondere behoeften of voorwaarden (zwangerschap, voedselintoleranties, handicaps, enz.) en om de vraag naar relevante gepersonaliseerde diensten uitdrukkelijk te vermelden. De reiziger verklaart en erkent de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het werk van het door hem gekozen reisbureau met betrekking tot de ontvangen informatie, de levering van documenten en voor de juiste en tijdige betaling van het aan Caravantours Soc. Coop. verschuldigde bedrag voor door hem geboekte/aangekochte toeristische diensten. In geval van niet-betaling van de vergoeding aan Caravantours Soc. Coop. heeft deze laatste het recht de reisovereenkomst van rechtswege te ontbinden door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving te sturen naar het bemiddelende reisbureau.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en dienstpercentage. In geval van een verhoging van de BTW zullen ook de prijzen aangepast worden. De prijzen zijn niet inclusief drank, andere extra’s, fooien, entreegeld en toeistenbelasting die ter plaatse aan het hotel betaald dienen te worden. Ook verzekeringen zijn niet inbegrepen.
Als garantie voor een juiste uitvoering van alle in de brochure aangeboden diensten heeft Caravantours een speciale verzekering afgesloten met Nobis Assicurazioni polisnummer 203432535, op grond van art. 47 van het Toeristisch Wetboek.
De contracten voor de organisatie van het toeristisch pakket worden ondersteund door passende garanties van de organisator en de reisbemiddelaar die, in geval van insolvabiliteit of faillissement van de tussenpersoon of organisator, de terugbetaling van de voor de aankoop van het toeristisch pakket betaalde prijs en de onmiddellijke terugkeer van de reiziger garanderen (indien het toeristisch pakket het vervoer omvat).
Caravantours Soc. Coop. een speciale verzekering afgesloten met Nobis Assicurazioni polisnummer nr. 203432548.
Caravantours garandeert absolute discretie van de in haar bezit zijnde persoonlijke gegevens volgens de voorschriften van de wet op de privacy - van het wettelijk besluiten 196/2003 en 101/2018 en op grond van de artikelen 13-14 van Verordening EU 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor alles wat niet in de bovenvermelde algemene voorwaarden staat vermeld, wordt verwezen naar de onder punt 1 vermelde wet.
Voor betwistingen en geschillen is de rechtbank van Rimini bevoegd tot uitspraak.

Verplichte mededeling overeenkomstig art. 17 Wet 38 van 6 februari 2006: de italiaanse wet straft overtredingen i.v.m. prostitutie of kinderpornografie met gevangenisstraffen, ook indien deze in het buitenland begaan worden.

Officieel geautoriseerd door de Provincie Rimini, met autorisatie licentie nrx. 6318/99.

Copie ter controle toegestuurd aan de gemeente Rimini.

Lees meer

Openingsure...

Tarieven toeristenbetaling...